برگزارکنندگان

استرینگ کست
استرینگ کست
دایره آبی
دایره آبی
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

تشکل‌های دانشجویی همراه

کانون دایره آبی دانشگاه هنر
کانون دایره آبی دانشگاه هنر
کانون سبز دیمن دانشگاه تهران
کانون سبز دیمن دانشگاه تهران
کانون رسانه دانشگاه تهران
کانون رسانه دانشگاه تهران
شورای هماهنگی کانون‌های دانشگاه تهران
شورای هماهنگی کانون‌های دانشگاه تهران
کانون همیاران حیات دانشگاه جهرم
کانون همیاران حیات دانشگاه جهرم
کانون سبز دانشگاه شیراز
کانون سبز دانشگاه شیراز
کانون محیط زیست دانشگاه لرستان
کانون محیط زیست دانشگاه لرستان
کانون محیط زیست دانشگاه جیرفت
کانون محیط زیست دانشگاه جیرفت
کانون محیط زیست دانشگاه شهید باهنر کرمان
کانون محیط زیست دانشگاه شهید باهنر کرمان
انجمن علمی علوم و مهندسی باغبانی دانشگاه مراغه
انجمن علمی علوم و مهندسی باغبانی دانشگاه مراغه
کانون حیات سبز دانشگاه مراغه
کانون حیات سبز دانشگاه مراغه
کانون محیط زیست دانشگاه بوعلی‌ سینا همدان
کانون محیط زیست دانشگاه بوعلی‌ سینا همدان